Shop
Info & Service
Användarkonto
Kundservice: +49 (0) 4221 97302 331

Legler OHG small foot company

Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst
E-Mail: info@legler-online.com 
Telefon: 04221 / 97302-40

Ägare

Ingo Legler
Holger Legler

Direktör

André Eichinger

Tingsrätt Oldenburg, HRA 140288
Moms-ID nr DE 177375305

Dataskyddsansvarig (DPO)

Lars Rolwes
Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst
Telefon: 04421 / 97302-10
datenschutz@legler-online.com

Onlineerbjudandets innehåll

Företaget Handelshaus Legler (i det som följer kallad "Författare") påtar sig inget som helst ansvar för att de tillhandahållna uppgifterna är aktuella, korrekta eller fullständiga och inte heller för deras kvalitet. Ansvarsanspråk gentemot Författaren, vilka beträffar skador av materiellt eller ideellt slag som orsakades av att de tillhandahållna upplysningarna användes eller inte användes resp. genom att felaktiga och ofullständiga upplysningar har använts, är av princip uteslutna, i den mån det inte bevisligen föreligger medveten eller grov oaktsamhet från Författarens sida. Alla erbjudande är utan förbindelse och icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att utan speciell förvarning ändra, komplettera och ta bort delar av sidorna eller det kompletta erbjudandet samt att inställa publiceringen temporärt eller slutgiltigt.

Hänvisningar och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till främmande Internetsidor, vilka ligger utom Författarens ansvarsområde, skulle en ansvarsförpliktelse träda i kraft uteslutande när Författaren har kännedom om deras innehåll och när det skulle var tekniskt möjligt för honom att förhindra användandet och då man rimligen skulle kunna begära av honom att göra det, ifall innehållet skulle vara olagligt. Författaren förklarar därför uttryckligen, att vid den tidpunkt då länkarna sattes, var de länkade sidorna fria från olagliga innehåll. Författaren har inget som helst inflytande på den aktuella och den framtida utformningen eller på innehållen i de länkade/anknytna sidorna. Därför distanserar han sig härmed uttryckligen från alla innehåll i alla länkade/anknytna sidor, vilka ändrades efter det att länkarna sattes. Denna bestämmelse gäller för alla länkar och hänvisningar som har satts i det egna Interneterbjudandet samt för främmande införanden i de gästböcker, diskussionsplattformar och e-postlistor som Författaren har inrättat. För olagliga, felaktiga eller ofullständiga innehåll och i synnerhet för skador, vilka uppstår genom användningen eller icke användningen av upplysningar som tillhandahålls på så vis, ansvarar ensam leverantören av sidan som det hänvisades till, inte den person som med hjälp av länkar bara hänvisar till den beträffade publiceringen.

Utdrag ur den tyska lagen om användningen av teletjänster (tyska teletjänstelagen - TDG):

§ 5 Ansvarighet

(1) Tjänsteleverantörernas ansvarighet för sina egna innehåll, som de tillhandahåller för användning, regleras av de allmänna lagarna.

(2) Tjänsteleverantörerna är ansvariga för de främmande innehåll, som de tillhandahåller för användning, endast när de har kännedom om dessa innehåll och det är tekniskt möjligt för dem att förhindra användningen av dem och då man rimligen kan be dem om att göra det.

(3) Tjänsteleverantörerna är inte ansvariga för främmande innehåll, till vilka de endast förmedlar tillträdet till användningen. En automatisk och kortvarig visning av främmande innehåll på grund av en användares förfrågan gäller som förmedling av tillträde.

(4) Förpliktelserna att spärra användningen av olagliga innehåll, som regleras av de allmänna lagarna, förblir oförändrade, när tjänsteleverantören under tillvaratagandet av kommunikationshemligheten enligt § 85 i den tyska kommunikationslagen får kännedom om dessa innehåll och det är tekniskt möjligt att spärra dem och att det rimligen kan begäras.

Upphovsrätt och varumärkesrätt

Författaren bemödar sig om att i samtliga publikationer respektera upphovsrätterna för de illustrationer, ljuddokument, videosekvenser och texter som används, använda illustrationer, ljuddokument, videosekvenser och texter som han själv har utarbetat eller använda licensfria illustrationer, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla märken och varumärken, som omnämns i Interneterbjudantet och som eventuellt är skyddade av tredje part, är oinskränkt underkastade bestämmelserna i de tillämpliga varumärkesrätterna och den beträffade registrerade ägarens äganderätter. Men det är inte möjligt att dra slutsatsen att när ett varumärke är nämnt, så är det inte skyddat genom rätter tillhörande tredje part! Copyrighten för publicerade, av Författaren själv utarbetade objekt tillhör endast författaren av sidorna. Dupliceringen eller användningen av sådana illustrationer, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjudna utan Författarens uttryckliga tillåtelse.

Error