Shop
Info & Service
Brukerkonto
Kundeservice: +49 (0) 4221 97302 331

Legler OHG small foot company

Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst
E-Mail: info@legler-online.com 
Telefon: 04221 / 97302-40

Innehaver

Ingo Legler
Holger Legler

Generaldirektør

André Eichinger

Namsretten i Oldenburg, HRA 140288
Orgnr. DE 177375305

Databeskyttelsesansvarlig (DPO)

Lars Rolwes
Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst
Telefon: 04421 / 97302-10
datenschutz@legler-online.com

Innholdet i det elektroniske tilbudet

Firmaet Handelshaus Legler (heretter kalt Tilbyder) kan ikke stilles til ansvar for den tilbudte informasjonens aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet. Ansvarskrav mot Tilbyderen som gjelder skader av materiell eller ideell type som via benyttelse eller ikke benyttelse av den tilbudte informasjonen eller som forårsakes på grunn av benyttelse av feilaktig eller ufullstendig informasjon, utelukkes generelt, med mindre det ikke foreligger beviselig forsettelighet eller grov neglisjering fra Tilbyders side. Alle tilbud er uforpliktende og uforbindtlige. Tilbyder forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, utvide, slette eller oppheve tidvis eller fullstendig offentliggjøringen av deler eller hele tilbudet uten å måtte gi varsel på forhånd.

Henvisninger og lenker

Ved direkte eller indirekte henvisninger til andre, eksterne Internett-sider som ligger utenfor Tilbyders ansvarsområde, trer ansvarsforpliktelser utelukkende i kraft når Tilbyder har hatt kjennskap til innholdet og det var ham teknisk mulig og det anses som rimelig at han skulle forhindre bruk av rettstridig innhold. Tilbyderen erklærer dermed uttrykkelig at på tidspunktet for oppretting av lenker finnes det ikke ulovlig innhold på sidene som det vises til. Tilbyderen har ingen innflytelse på den nåværende eller fremtidige utformingen eller på innholdet til sidene som det vises til. Derfor fraskriver han seg hermed uttrykkelig ansvaret for alt innhold på de sidene som det vises til som endres etter at koblingen til disse er foretatt. Dette gjelder for alle lenker og henvisninger som eksisterer i Internett-tilbudet, samt for fremmede som kommer inn på Tilbyders gjestebøker, diskusjonsfora og e-postadresselister. For ulovlig, feilaktig eller ufullstendig innhold, og spesielt for skader som oppstår pga. benyttelse eller ikke-benyttelse av denne type informasjon som tilbys, er det bare nettsidetilbyderen som er ansvarlig for, til den det ble henvist til, ikke den som bare viser til den respektive offentliggjøringen via lenker.

Utdrag av loven om bruk av teletjenester (Lov om teletjenester - TDG):

§ 5 Ansvar

(1) Tjenestetilbyder er ansvarlig for eget innhold som holdes beredt til bruk etter allmenne lover.

(2) Tjenestetilbyder er bare ansvarlig for eksternt innhold, som holdes beredt til bruk, når han har kjennskap til dette innholdet og det er ham teknisk mulig og det anses som rimelig at han skulle forhindre bruk av dette.

(3) Tjenestetilbyder er ikke ansvarlig for eksternt innhold når han kun formidler tilgangen til bruk av dette. Et automatisk og korttidig forbehold for eksternt innhold ved pålogging gjelder som adgangsformidling.

(4) Forpliktelser til å sperre bruken av rettstridig innhold etter allmenne lover forblir uberørt når tjenestetilbyderen får kjennskap til dette innholdet under beskyttelse av personvern iht. § 85 i Lov om telekommunikasjoner, og dersom det er teknisk mulig og rimelig å sperre det.

Opphavs- og lisensrettigheter

Tilbyderen forsøker å følge alle opphavsrettigheter i alle publikasjoner av brukt grafikk, musikkfiler, videosekvenser og tekster og å benytte grafikk, musikkfiler, videosekvenser og tekster fremstilt av ham selv eller å bruke lisensfri grafikk, musikkfiler, videosekvenser og tekster. Alle nevnte merker og varemerker, eventuelt beskyttet via tredjepart, på det som tilbys på Internettet, underligger gjeldende lisensrettigheter og opphavsrett til de respektive registrerte innehaverne uten forbehold. Det er ikke mulig å trekke slutningen at varemerker ikke er beskyttet via tredjeparts rettigheter bare på grunn av at de blir nevnt. Copyright for offentliggjorte gjenstander som Tilbyderen selv har laget forblir Tilbyderens eiendom. Kopiering eller bruk av slik grafikk, musikkfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten Tilbyders uttrykkelige samtykke.

Error