Shop
Info & Service
Gebruikersaccount
Klantenservice: +49 (0) 4221 97302 332

Privacyverklaring

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming in het bedrijf

Deze privacy-informatie geldt voor het gegevensverwerking door:

verantwoordelijke: Legler OHG small foot company, Achimer Straße 7, 27755 Delmenhorst, Duitsland

e-mail: info@legler-online.com, Telefoon: +49 (0)4221 / 97302-40

Vertegenwoordigd door de directeur André Eichinger,

De functionaris voor gegevensbescherming in het bedrijf is bereikbaar via het bovengenoemde adres, t.a.v.  dhr. Rolwes, resp. via datenschutz@legler-online.com.

2. Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik hiervan.

a) Bij het bezoek van de website

Bij het oproepen van onze website www.legler-online.com wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie verzonden aan de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk in een zog. logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen geregistreerd en tot het geautomatiseerd wissen opgeslagen:

 • IP-adres van de opvragende computer,
 • datum en tijd van de toegang,
 • naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • website van waaruit de toegang plaatsvindt (verwijzings- URL),
 • gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer en naam van uw access-provider.

De genoemde gegevens worden door voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • waarborgen van een probleemloos verbinding maken met de website,
 • waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • voor overige administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 sub. f AVG. Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens met het doel om conclusies te trekken ten aanzien van uw persoon.

Bovendien zetten we bij het bezoek van onze website cookies en analysediensten in. Een nadere toelichting hierop vindt u bij punt 4 en 5 van deze privacyverklaring.

b) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Voor zover u volgens art. 6 lid 1 zin  1 sub  a AVG uitdrukkelijk hebt ingestemd, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de opgave van een e-mailadres voldoende.

Het afmelden is te allen tijde mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het eind van iedere nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw afmeldverzoek ook te allen tijde eenvoudig per e-mail sturen naar info@legler-online.com.

c) Bij gebruik van ons contactformulier

Bij vragen van welke aard dan ook bieden we u de mogelijkheid om met ons contact op te nemen via een op de website ter beschikking gesteld formulier. Daarbij is de opgave van een geldig e-mailadres noodzakelijk, zodat we weten van wie de aanvraag afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. Overige gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking met het oog op het opnemen van contact geschiedt volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG op basis uw vrijwillig gegeven toestemming.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden na afhandeling van de door u ingediende aanvraag automatisch gewist.

3. Doorgeven van gegevens

Het doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden voor andere als de hierna te noemen doeleinden vindt niet plaats.

We geven uw persoonlijke gegevens slechts aan derden door, indien:

 • u volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven,
 • het doorgeven volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG voor het doen gelden, uitoefenen of verdediging van juridische vorderingen noodzakelijk is en er geen reden bestaat dat u een zwaarder wegend beschermwaardig belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens hebt,
 • voor het geval dat voor het doorgeven volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG een wettelijke verplichting bestaat, en
 • dit wettelijk geoorloofd en volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG voor de afwikkeling van contractuele relaties met u noodzakelijk is.

4. Cookies

We maken op onze website gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen, als u onze website bezoekt. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of overige schadelijke software.

In het cookie wordt informatie opgeslagen, die steeds uit het specifiek gebruikte eindapparaat voortvloeit. Dat betekent echter niet, dat we daardoor directe kennis verkrijgen over uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient er enerzijds toe om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo maken we gebruik van zogenaamde session-cookies, om te signaleren dat u bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch gewist.

Bovendien gebruiken we eveneens, ter optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid, tijdelijke cookies, die voor een zekere vastgestelde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt, om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch gesignaleerd dat u al bij ons bent geweest en wat u hebt ingevoerd en ingesteld, zodat u dit niet nog eens te hoeft in te voeren.

Verder maken we gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en met het oog op de optimalisatie van onze aanbiedingen voor u te analyseren (zie punt. 5). Deze cookies  maken het ons mogelijk om bij het opnieuw bezoeken van onze website automatisch te signaleren dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde vastgestelde tijd automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG .

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er steeds een opmerking verschijnt, voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Analyse-tools

a) Tracking-tools

De hieronder genoemde en door ons gebruikte tracking-maatregelen worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Met de toegepaste tracking-maatregelen willen we een op de behoefte afgestemde vormgeving en de doorlopende optimalisatie van onze website waarborgen. Verder maken we gebruik van tracking-maatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en met het oog op de optimalisatie van onze aanbiedingen voor u te analyseren. Deze belangen zijn als gerechtvaardigd in de zin van het bovengenoemde voorschrift te beschouwen.

Zier voor de desbetreffende doeleinden van de gegevensverwerking de betreffende tracking-tools.

i) Google Analytics1

Met het oog op een op de behoefte afgestemde vormgeving en doorlopende optimalisatie van websites gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna te noemen 'Google'). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie onder punt. 4) gebruikt. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browser-type/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • verwijzings-URL (de eerde bezochte pagina),
 • hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres),
 • tijdstip van de serveraanvraag,

worden aan een server van Google in de USA gezonden en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de website-activiteiten samen te stellen en om overige met de website en het internetgebruik verbonden diensten te leveren met het oog op marktonderzoek en een op de behoefte afgestemde vormgeving van deze website . Ook wordt deze informatie eventueel aan derden toegezonden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van de cookies door een  instelling van de browser-software voorkomen; we wijzen u er echter op dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden..

U kunt bovendien de registratie van de door de cookies geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, doordat u een browser add-on downloadt en installeert (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief voor de browser add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen, doordat u op deze link klikt. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij  bezoek van deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt slechts in deze browser en slechts voor onze website en wordt op uw toestel opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, dan moet u de opt-out-cookies opnieuw plaatsen.

Meer informatie over de privacy in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics-help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Om het gebruik van onze website statistisch te  registreren en met het oog op de optimalisatie van onze website voor u te analyseren, gebruiken we verder Google Conversion Tracking. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie (zie punt 4) op uw computer geplaatst, indien u via een Google-advertentie  op onze website bent terechtgekomen.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookies nog niet is verstreken, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is doorgestuurd.

Iedere Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zo niet worden getraceerd via de websites van Adwords-klanten. De met behulp van de conversion-cookies verkregen informatie wordt gebruikt om  conversion-statistieken voor Adwords-klanten op te stellen, die conversion-tracking hebben gekozen. De Adwords-klanten vernemen het totaalaantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een van een conversion tracking-tag voorziene website. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking-procedure, kunt u het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie ook weigeren – bijvoorbeeld via de browser-instelling, die het automatisch plaatsen van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversion-tracking ook deactiveren, door u uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd. Googles privacy-informatie over conversion-tracking vindt u hier (https://services.Google.com/sitestats/nl.html).

Google Maps

We maken gebruik van de landkaarten van de dienst 'Google Maps' van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy: Opt-out: https://adssettings.Google.com/authenticated.

6. Social Media Plugins

We plaatsen op onze website op basis van art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG social plugins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram, om ons bedrijf daardoor een grotere bekendheid te geven. Het achterliggende promotionele doel is als gerechtvaardigd belang in de zin de AVG te beschouwen. De verantwoordelijkheid voor het privacyconforme gebruik dient door de aanbieders hiervan te worden gewaarborgd. Het opnemen van deze plugins door ons vindt plaats via de de zogenaamde twee kliks-methode, om bezoekers van onze website optimaal te beschermen.

a) Facebook

Op onze website worden Social Media-Plugins van Facebook gebruikt, om het gebruik hiervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de 'LIKE' of 'DELEN'-knop. Het betreft daarbij een aanbod van Facebook.

Als u een pagina van onze internetpresentatie oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan uw browser toegezonden en door deze in de website opgenomen.

Door het opnemen van plugins krijgt Facebook de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze plugin heeft opgeroepen, ook indien u geen Facebook-account hebt of even niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, dan kan Facebook het bezoek van onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Als u interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld klikt op de 'LIKE of 'DELEN'-knop, wordt de bijbehorende informatie eveneens direct naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie met het oog  reclame, marktonderzoek en op de behoefte afgestemde vormgeving van de Facebook-pagina's gebruiken. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen opgesteld, bijv. om uw gebruik van onze website met het oog op de voor u bij Facebook ingevoegde reclame-advertenties te selecteren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om overige met het gebruik van Facebook verbonden diensten te leveren.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze internetpresentatie verzamelde gegevens uw aan Facebook-account toewijst, moet u vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.

Zie voor doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en rechten hieromtrent en instelmogelijkheden ter bescherming van uw uw privacy de Privacyverklaring (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

b) Twitter

Op onze website zijn plugins geïntegreerdvan het netwerk voor korte berichten van Twitter Inc. (Twitter) . De Twitter-plugins (tweet-knop) herkent u aan het Twitter-logo op onze website. Een overzicht van de tweet-knoppen vindt u hier (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Als u een pagina van onze internetpresentatie oproept die een dergelijke plugin bevat, wordt een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Twitter 'tweet-knop' klikt, terwijl u op uw Twitter-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze site linken naar uw Twitter-profiel. Daardoor kan Twitter het bezoek van onze site toewijzen aan uw gebruikersaccount. We attenderen u erop dat we als aanbieder van de site geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik hiervan door Twitter.

Als u niet wilt dat Twitter het bezoeken van onze site kan toewijzen, log dan uit bij uw Twitter-gebruikersaccount.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter ((https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Op onze website worden ook zogenaamde Social Plugins ('plugins') van Instagram gebruikt, dat door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ('Instagram') wordt geëxploiteerd.

De plugins zijn voorzien van een Instagram-logo in de vorm van een 'Instagram-camera' .

Als u een pagina van onze internetpresentatie oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram direct aan uw browser toegezonden en in de website opgenomen. Door het opnemen hiervan krijgt Instagram de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze plugin heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of even niet bij Instagram bent ingelogd.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Instagram in de VS gezonden en daar opgeslagen. Als u bij Instagram bent ingelogd, dan kan Instagram het bezoek van onze website direct toewijzen aan uw Instagram-account. Als u interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld om de 'Instagram'-knop te bedienen, wordt de bijbehorende informatie eveneens direct naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen.

De informatie worden bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten weergegeven.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze internetpresentatie verzamelde gegevens uw aan Instagram -account toewijst, moet u voor uw bezoek aan onze website bij Instagram uitloggen.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring (https://help.instagram.com/155833707900388) van Instagram.

7. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht:

 • volgens art. 15 AVG informatie over uw door ons te verwerken persoonsgegevens te eisen. In het bijzonder kunt u informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande opslagtijd, het bestaan van een recht op rectificatie, doorhaling, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht om klachten in te dienen, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, en over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en evt. nuttige informatie over de details hiervan eisen;
 • volgens art. 16 AVG onmiddellijk de rectificatie van onjuistheden of de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • volgens art. 17 AVG het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, voor zover de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, ter nakoming van een juridische verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen niet noodzakelijk is;
 • volgens art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen hiervan weigert en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor het instellen van, de uitoefening of het onderbouwen van rechtsvorderingen nodig hebt of u volgens art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
 • volgens art. 20 AVG uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen;
 • volgens art. 7 lid. 3 AVG uw eens verleende toestemming te allen tijde jegens ons in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking, die berustte op deze toestemming, in de toekomst niet meer mogen voortzetten en u
 • volgens art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit een klacht mag indienen. Als regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplek of de zetel van ons bedrijf.

8. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om volgens art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien daarvoor redenen bestaan die verband houden met uw specifieke situatie of het bezwaar zich richt tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt gerealiseerd.

Indien u gebruik wilt maken van uw intrekkingsrecht of het recht van bezwaar, is een e-mail aan datenschutz@legler-online.com voldoende.

9. Gegevensbeveiliging

We gebruiken binnen het website-bezoek de wijd verspreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het telkens maximale encryptieniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Als regel betreft het daarbij een 256 bits-encryptie. Indien uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, dan vallen we in plaats hiervan terug op van 128-bits v3 technologie. Of een bepaalde site van onze internetpresentatie versleuteld wordt overdragen, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- respectievelijk slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We maken voor het overige gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang van derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

10. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en heeft de stand mei 2018.

Error